e-mail:
 
所要報名課程:
*新增課程*107年12月5日(三)高雄郵輪一日示範行程

[此課程目前已額滿,您所填寫為後補資料,若有後補上才會電話另行通知]
會員 700元(限當年度會員) 非會員 1,200元(限持有導遊證之現職導遊)
*為必填欄位 目前剩餘正取名額: 0  目前剩餘候補名額: 26

個人資料

真實姓名: *
身分證字號: *(格式為:A123456789)
出生年月日: 民國 *
性別: *
語別: *
年資: *
學歷: *
是否為會員:

*

連絡電話: *(格式為:02-1234-1234)
行動電話: *(格式為:0988-235123)
電子郵件: *
 

其他

備註1:
備註2: