e-mail:
 
所要報名課程:
107年度英導聽力口說實務演練課程


會員 6500元(限當年度會員) 非會員 7000元
*為必填欄位 目前剩餘正取名額: 23  目前剩餘候補名額: 30

個人資料

真實姓名: *
身分證字號: *(格式為:A123456789)
出生年月日: 民國 *
性別: *
語別: *
年資: *
學歷: *
是否為會員:

*

連絡電話: *(格式為:02-1234-1234)
行動電話: *(格式為:0988-235123)
電子郵件: *
 

其他

備註1:
備註2: